نوار پیشرفت و نمودار پای

Progress Bar
Development
Design
Marketing
Testing
نمودار دایره ای
نمودار گرد
 • Planning
 • Analysis
 • Design
 • Coding
 • Testing
 • Planning
 • Analysis
 • Design
 • Coding
 • Testing
نمودار خطی
 • One
 • Two
 • One
 • Two
X